Radio Overberg

Advertensie Tariewe Radio Overberg

Meer oor Radio Overberg FM:
Saai 70% in Afrikaans en 30% in Engels uit.
Gemiddelde luisteraarsskap van 28 000 per maand in die Overberg area.

Advertisements Rates Radio Overberg

About Radio Overberg FM:
Broadcasts 70% in Afrikaans and 30% in English.
Average listenership of 28 000 per month in the greater Overberg area.

Opsie 1: Maand tot Maand

Plus produksie koste

150 advertensies per maand

5 advertensies per dag x 7

R1 350 pm

R150 x
Time Per Add
Max 35″

Option 1: Month to Month

Plus production costs

150 advertisements per month

5 advertisements per day x 7

R1 350 pm

R150 x
Time Per Add
Max 35″

Opsie 2: 3 Maande Kontrak

150 advertensies per maand

5 advertensies per dag x 7

Geen Produksie Koste

R950 pm

Time Per Add Max 35″

Option 2: 3 Months Contract

150 advertisements per month

5 advertisements per day x 7

No Production Cost

R950 pm

Time Per Add Max 35″

Opsie 2: 3 Maande Kontrak

150 advertensies per maand

5 advertensies per dag x 7

Geen Produksie Koste

R950 pm

Time Per Add Max 35″

Option 2: 3 Months Contract

150 advertisements per month

5 advertisements per day x 7

No Production Cost

R950 pm

Time Per Add Max 35″

Opsie 3: 6 Maande Kontrak

150 advertensies per maand

5 advertensies per dag x 7

Geen Produksie Koste

R850 pm

Time Per Add Max 35″

Option 3: 6 Months Contract

150 advertisements per month

5 advertisements per day x 7

No Production Cost

R950 pm

Time Per Add Max 35″

Aankondigings:

Beskikbaar in bondels van 3

R100 elk/each

Live Reads:

Available in bundles of 3

R100 elk/each

Buite uitsendings:

Uitsending prys vir 3 ure

Addisioneel per uur ekstra

Vervoerkoste buite KAM area

3 x 5min onderhoude ingesluit

10 x 35″ advertensies in week

voor buite uitsending

 

R2000

R500

R4 per km

Outside Broadcasts:

Broadcast price for 3 hours

Additional per extra hour

Travelling costs outside CAM area

3 x 5min interviews included

10 x 35″ advertisements in week

before outside broadcast

 

R2000

R500

R4 per km

Program Borg

1 x 10″ intro + 1 x 10″ outro

2 x 35″ advertensie uitgesaai in program

Geen Produksie Koste

SPESIALE TARIEWE VIR SKOLE, KERKE EN WELWILLENDHEIDSORGANISASIES

R1000 pm 

For one Programme
Per Week
R3000 Pm
For Daily Programmes

Program Sponsor

1 x 10″ intro + 1 x 10″ outro

2 x 35″ ad to be broadcast in program

No Production Cost

SPECIAL RATES FOR SCHOOLS, CHURCHES & WELFARE ORGANISATIONS

R1000 pm 

For one Programme
Per Week
R3000 Pm
For Daily Programmes

Please give us more information about your campaign by filling out our advertisng brief